Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
English Club
อบรม/สัมมนา | 15 มกราคม 2564 0:42:31

เนื่องด้วยภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และทางหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงจัดโครงการเสริมหลักสูตร English Club แก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

 

รูปกิจกรรม